خانه / داستان مذهبی / ایمان اعضا

ایمان اعضا

? لا یکلف الله نفسا الا وسعها?

امام صادق ع فرمود:

اگر مردم می دانستند که خدای تبارک و تعالی این آفریدگان را چگونه آفریده، هیچ کس دیگری را سرزنش نمی کرد.

عرض شد: مگر چگونه بوده است؟

فرمود: خدای تعالی اجزایی از ایمان آفرید و آنها را تا چهل و نه جزء رسانید، سپس هر جزئی را ده بخش کرد (تا جمعا 490 بخش شد) آنگاه آنها را میان آفریدگان تقسیم کرد. به مردی یک دهم داد و به دیگری دو دهم تا به یک جزء کامل رسید و به دیگری یک جزء و یک دهم داد، به دیگری یک جزء و سه دهم تا به دو جزء کامل رسانید. سپس به همین حساب به آنها داد تا به برترینشان چهل و نه جزء داد. پس کسی که تنها یک دهم جزء دارد نمی تواند مانند کسی باشد که دو دهم جزء دارد ، و نیز آن که دو دهم دارد مثل صاحب سه دهم نتواند بود، و نیز کسی که یک جزء کامل دارد نمی تواند مانند کسی باشد که دارای دو جزء است و اگر مردم می دانستند که خدای متعال این آفریدگان را بر این وضع آفریده هیچ کس دیگری را سرزنش نمی کرد.

? علم الیقین ص 36

#ImamSadeqHadith

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *