برده

عثمان – بن عفان – غلامی را با کیسه رزی به نزد ابوذر، که – خداوند از او خوشنود باد! – فرستاد و به غلامی گفت : اگر از تو بپذیرد، آزادی . و چون غلام با کیسه به نزد ابوذر آمد و اصرار کرد و نپذیرفت ، به او گفت : آن را بپذیر! که آزادی من ، در این است . و ابوذر گفت : و بندگی من !کشکول شیخ بهایی

منبع http://dastanquran.blogfa.com